การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)

http://www.thaischool1.in.th/admin_School/ita.php?syear=2565