กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB

 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB