หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Adobe Acrobat Document การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.33 MB
การพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.08 MB