กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกานต์พิชชา บุณยะนันท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 084-6270495

นางสาวสุปราณี พินิจทรัพย์
ครูผู้ช่วย